ប្លុក / ដំណឹង

សេចក្តីប្រកាស

គ្លីនិកយើងខ្ញុំបិទក្នុងអំឡុងពេលដូចបានកំណត់ខាងក្រោម ដោយសារថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យអុំទូក។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកា ថ្ងៃចន្ទ 2022 ដល់ថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកា ថ្ងៃពុធ 2022 រយៈពេល 3 ថ្ងៃ។

បើក៖ ថ្ងៃទី ៦ ខែវិច្ឆិកា ថ្ងៃអាទិត្យ និងទី ១០ ខែវិច្ឆិកា ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។

បិទ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ និងថ្ងៃអង្គារ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងទទួលបានសំណើកក់ទុកជាមុន និងការសាកសួររបស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិតគ្រប់ពេលវេលា។

អ្នកក៏អាចផ្ញើសារដោយផ្ទាល់ទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនរបស់យើង។ យើងនឹងរីករាយក្នុងការឆ្លើយរាល់សំណួររបស់អ្នក។

សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​យល់ដឹង​របស់​អ្នក។

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH