ប្លុក / ដំណឹង

សេចក្តីប្រកាស

 

គ្លីនិកយើងខ្ញុំបិទក្នុងអំឡុងពេលដូចបានកំណត់ខាងក្រោម ដោយសារថ្ងៃឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំខ្មែរ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 14 ខែមេសា ថ្ងៃសុក្រ 2023 រហូតដល់ថ្ងៃទី 16 ខែមេសា ថ្ងៃអាទិត្យ 2023 រយៈពេល 3 ថ្ងៃ។

បើក៖ ថ្ងៃទី ១៣ ខែមេសា ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ និងទី ១៧ ខែមេសា ថ្ងៃច័ន្ទ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងទទួលបានសំណើកក់ទុកជាមុន និងការសាកសួររបស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិតគ្រប់ពេលវេលា។

អ្នកក៏អាចផ្ញើសារដោយផ្ទាល់ទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនរបស់យើង។ យើងនឹងរីករាយក្នុងការឆ្លើយរាល់សំណួររបស់អ្នក។

សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​យល់ដឹង​របស់​អ្នក។

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH