ប្លុក / ដំណឹង

Announcement

Our clinic is closed during the period as noted below because of new year holidays.

From 31st December 2020 until 5th January 2021 for 6 days.

However we receive your pre-booking request and your inquiry online anytime.

You can also send a direct message to our Japanese doctor. We’ll be happy to answer your every question.

Thank you for your understanding. We are looking forward to seeing our customers from 6th January 2021.

 

Announcement

During this coming holidays in September, we would like to change our business hours as noted below.

From 16th September, Wednesday until 18th September, Friday, we are open from 12:00PM to 5:00PM. Our Japanese doctor is always available for this period.

We are so sorry for your inconvenience.  Thank you for your understanding.

Announcement​ សេចក្តីជូនដំណឹង

គ្លីនិករបស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការឈប់សំរាករយះពេល ៥ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ សីហា ដល់ថ្ងៃទី២១ សីហា មូលហេតុដោយសារការពន្យាពេលឈប់សំរាកក្នុងឪកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ។

ទោះបីជាយ៉ាងណាគ្លីនិករបស់យើងខ្ញុំនៅតែទទួលការណាត់ទុកជាមុន ហើយយើងនឹងធ្វើការឆ្លើយតបរាល់សំនួររបស់លោកអ្នកតាមរយះប្រព័ន្ធអនឡាញគ្រប់ពេលវេលា។

លោកអ្នកអាចធ្វើការផ្ញើរសារដោយផ្ទាល់ទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនរបស់យើងខ្ញុំ។ យើងរីករាយក្នុងការឆ្លើយតបរាល់សំនួររបស់លោកអ្នក៕

យើងសូមអរគុណចំពោះការយោគយល់ ។ គ្លីនិករបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលស្វាគមន៍រាល់អតិថិជនចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ សីហា នេះតទៅ។

Our clinic is closed during the period as noted below because of delayed Khmer new year holidays.

From 17th August until 21st August for 5 days.

However we receive your pre-booking request and your inquiry online anytime.

You can also send a direct message to our Japanese doctor. We’ll be happy to answer your every question.

Thank you for your understanding. We are looking forward to seeing our customers from 22nd August.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH