ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនងមកយើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរសូមទាក់ទងមកក្រុមការងាររបស់យើង។

  .

  គ្លីនិកស្បែកអូរ ៀនថលជប ៉ុន (គ្លីនិកសំខាន់)

  1st floor, #20E1, corner st. 57 & st.294, Sangkat Boeung Keng Kang 1, Khan Boeung Keng Kang, Phnom Penh city, 12302, CAMBODIA

  ម៉ោង

  បើក:  ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ / 10:00ព្រឹក ដល់ 7:30យប់
  បិទ:  រដូវឈប់សម្រាកយូរ

  oriental.jpn@gmail.com

  (+855) 023-901-003 / 092-237-137

  https://oriental-japan.com

  null

  សូមទំនាក់ទំនងយើងតាមរយះ Line

  START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH