ការព្រួយបារម្ភ & ដំណោះស្រាយ

រាល់កង្វល់ & ដំណោះស្រាយ

shutterstock_1323464810

ស្បែក

 • ការធ្វើអោយស្បែកសភ្លឺថ្លា
 • ការធ្វើឱ្យស្បែករស់ឡើងវិញ និងស្អាតក្មេងជាងវ័យ
 • ស្នាមជាំលើស្បែក, ស្បែកខ្មៅស្រអាប់, អាចម៍រុយ, ស្នាមជ្រួញ, ស្នាមជាំអុជខ្មៅ, ឬសលើស្បែក
 • មុនដែលកើតជាប្រចាំ និងស្នាមមុន
 • រន្ធញើសស្ទះ (មុនក្បាលខ្មៅ និងក្បាលស)
 • ស្បែកខ្លាញ់, ស្បែកស្ងួត, ស្បែកកន្ន្ទួលក្រហម,​ ស្បែករងាយរងប្រតិកម្ម
 • ស្បែកខ្មូតនិងគ្រើម ស្បែកចាស់ជ្រីជ្រួញចាស់ជាងវ័យ ពណ៌ស្បែកស្រអាប់ ស្បែកខូចដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យ
 • លុបសាក់
shutterstock_1300490554

FACE

 • Anti-aging, Facial rejuvenation
 • Facial wrinkle, Crow’s-feet, Fine lines & Folds
 • Facial lifting, Tightening & Facial contouring
 • Chemical brow lift
 • Face slimming
 • Collagen stimulation
 • Nose enhancement
 • Sexy lips, Lip augmentation
 • Chin augmentation
shutterstock_384997729

BODY

 • Body rejuvenation & contouring
 • Belly pooch
 • Excessive sweating in the underarms
 • Aging hands
shutterstock_1527725453

HAIR&SCALP

 • Laser Hair removal
 • Thinning hair & Hair loss for men
 • Dandruff & Itchy scalp
shutterstock_393901399

OTHERS

 • Eyelash & Eyebrow growth
 • Immune system activation & Boosting energy
 • Blood test for medical checkup

Need more Information?

Have our friendly team contact you to answer any questions. Plus, get an informative overview with your registration.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH